אתר האינטרנט "גיק טיים אינסיידר" (בכתובת https:// insider.geektime.co.il; להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת גיק מדיה תקשורת מקוונת בע״מ (להלן:"המפעילה"). מטרת אתר האינטרנט הינה להוות פלטפורמה למיתוג מעסיקים בפני קהילת ההיי-טק הישראלית ולהציג מידע אודות החברות והעובדים שלהם במטרה לסייע בקידום מאמצי גיוס כוח האדם.
 1. מבוא

  1. השימוש בדף האינטרנט, המהווה לוח פרסומי בלבד ופלטפורמה למיתוג מעסיקים בפני קהילת ההיי-טק הישראלית ולהצגת מידע אודות החברות והעובדים שלהם במטרה לסייע בקידום מאמצי גיוס כוח האדם, והכל בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), וכן בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של האתר ולכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.
  2. מטרת תנאי השימוש הינה להבהיר את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשירותיו. גלישה ושימוש באתר מהווים הסכמה מצד המשתמש להוראות ולתנאים אלה והתחייבותו לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש, בנוסף, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
  3. תנאי השימוש קובעים את הגישה של המשתמש לאתר ויחולו על כל שימוש שיעשה בהם המשתמש, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם, וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
  4. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר.
 2. הגדרות

  1. "התוכן" - האתר, תכני פרופיל המעסיקים לרבות הצעות עבודה, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם.
  2. "השירות" - משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים המנויים באתר, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מוצגים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. "החשבון" - משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמו של המשתמש כמנוי, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון
  4. "שגיאות" - משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.
  5. "אתה" ו"משתמש/י קצה" הינם, בין היתר, יחידים וישויות, המבקשים לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך; או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
  6. "מעסיק/ים" - משמעותם יחידים וישויות אשר הינם בעלי פרופיל באתר אשר בין היתר מציגים הצעות עבודה באתר.
  7. "משתמש/ים" - הינם, בין היתר, יחידים וישויות, המבקשים לעשות שימוש בשירות, ומשמעותם משתמשי קצה ומעסיקים.
  8. "הנתונים שלך" - משמעותם כל הנתונים או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידי המשתמש/ים או הנאספים על ידי המפעילה במהלך השימוש באתר.
 3. על תנאי השימוש

  1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.
  2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום תוכן מכל סוג שהוא באתר (לרבות פרופיל מעסיק ו/או הצעות עבודה) אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות התוכן, ולעניין השימוש בו.
 4. שימוש במידע פרטי

  1. עם רישום המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.
  2. המשתמש גם רשאי להירשם לאתר על ידי התחברות באמצעות אחד או יותר מהחשבונות של המשתמש בשירותים אחרים או רשתות חברתיות אחרות (כמו למשל חשבונות פייסבוק או טוויטר). החשבונות של המשתמש ברשתות החברתיות כפופים לתנאי השימוש שם.
 5. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, התוכן, העיצוב, העריכה וסימני המסחר, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הינם רכושה הבלעדי של המפעילה.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי המעסיקים הינם הבעלים של מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים וכל זכות אחרת בכל תוכן המוצג תחת פרופיל המעסיק לרבות הצעות העבודה. למען הסר ספק יובהר כי המעסיק מעניק בזאת למפעילה רישיון שימוש עולמי, ללא תמורה, בלתי הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רישיון משנה לפרסם, להציג, להפיץ, להציב ולעשות כל פעולה אחרת (לרבות כל שינוי) בכל תוכן המוצג תחת פרופיל המעסיק לרבות הצעות העבודה. ובהתאם המפעילה תהא רשאית להשתמש בכל תוכן המוצג תחת פרופיל המעסיק לרבות הצעות העבודה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס כל תוכן, מכל סוג שהוא, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
  5. אין לעשות בתוכן מכל סוג שהוא, שימוש כלשהו, אלא למטרות לשמן נועדו, לצרכיו הפרטיים והאישיים של משתמש הקצה, להבדיל מצרכים מסחריים. מובהר כי משתמש הקצה רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך קבלת מידע וחיפוש עבודה , ורשאי לפי שיקול דעתו להעביר את פרטיו וקורות חייו למעסיקים אך ורק באמצעות הקישורים המופיעים באתר. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן האתר לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.
  6. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן, ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר ו/או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. למען הסר ספק, יובהר כי האמור בסעיף זה לא חל בנוגע למעסיקים בכל הקשור לתכנים אשר בבעלותם כמפורט לעיל.
 6. מנגנון הודעה והסרה

  1. בהתאם למנגנון הודעה והסרה אשר מיושם באתר, במידה ומשתמש מזהה כי יש גישה באמצעות האתר לתוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או כל תוכן אחר אשר אין להציגו על פי חוק, עליו לפנות מיד למפעילה באמצעות מייל [email protected], ולדווח על כך.
  2. המפעילה מצהירה בזאת כי תפעל בהתאם להוראות הדין, במידת האפשר, באם תועלנה טענות כנגד תוכן אליו ניתן לגשת באמצעות השירות, בכדי להגיע לבירור מהיר ומדויק של העובדות ובעת הצורך להסיר מן השירות המוצע כל תוכן המפר תקנון תנאי שימוש זה ו/או את חוקי מדינת ישראל.
  3. המשתמש מודע ומאשר כי הינו אחראי בצורה ישירה לכל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה, בשל עשיית שימוש אסור ומפר ביצירה העונה על הגדרת יצירה המוגנת בזכויות יוצרים ו/או יצירת עותק מפר מיצירה כאמור ו/או כל הפרת זכות בלעדית הנתונה לבעל זכויות היוצרים, באמצעות המפעילה. המשתמש יישא באחריות מלאה ובלעדית בגין הפרת זכות יוצרים כאמור ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או קובלנה כנגד המפעילה.
 7. אחריות ואי נטילת אחריות

  1. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים בו על בסיס AS IS ובהתאם להחלטת המפעילה, ולא תהיה למשתמש/ים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לתכנים המתפרסמים באתר. יחד עם זאת, אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן, השימוש, ו/או הגלישה באתר הינם על אחריות המשתמשים בלבד ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם או התאמתם לכל מטרה שהיא. מובהר כי התכנים, לרבות פרופיל המעסיקים והצעות העבודה המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי המפעילה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
  2. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות הדוא"ל, דיוור או מסרון. המפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד שלישי דרך האתר.
  3. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לאינטראקציה שלו מול צדדים שלישיים. כך לדומה אם מחליט משתמש הקצה ליצור קשר עם מעסיק, בין באמצעות שיחה ובין באמצעות פגישה למפעילה אין כל אחריות בקשר עם אינטראקציה זו. משתמש הקצה מבין כי המפעילה לא ערכה בדיקת רקע למעסיקים המפרסמים באתר. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך למעסיקים, בכל שלב, בדיקות רקע כאמור.
  4. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
  5. המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האתר זמין. עם זאת, אין המפעילה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.
  6. יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
  7. כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר צד שלישי, אינה כוללת את המפעילה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המעסיק הנוגע בדבר. המפעילה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולתוכן שיוצעו ויוצגו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר.
  8. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
  9. אין המפעילה אחראית על תוכן האתר לרבות פרופיל המעסיק ו/או הצעות העבודה המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות או תכנים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל המעסיק, שממנו קיבל את ההצעה או התוכן, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מטעמה.
  10. על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוח שלה, מפני וכנגד כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתופנה אליה מכל צד שהוא (לרבות שכ"ט עו"ד) שעילתה קשורה במישרין או בעקיפין ל: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
  11. המפעילה תהא רשאית להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר. השימוש בשירותים אלה כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלה בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלה כנגד המפעילה. כמו כן, המפעילה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד שלישי על מנת לספק חלק מחוויית האתר כגון: הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים ועוד. לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונים, אשר על המשתמש לבחון בטרם הוא יבחר להשתמש בשירותים אלה.
  12. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת הצעות עבודה, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של המפעילה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים המוצגים על ידי מעסיקים באתר. כמו כן המפעילה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, הצעות עבודה, שירותים, מוצרים וכל תוכן אחר המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 8. התחייבויות המשתמש והתוכן המועלה על ידי המשתמש

  1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר ולא יעלה לאתר כל חומר ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.
  2. יובהר למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל התכנים המועלים לאתר לרבות בפרופיל המעסיקים ו/או הצעות העבודה, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
  3. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתוכן והמידע שפרסם באתר ו/או העביר לצדדים שלישיים (לרבות משתמשים נוספים ומעסיקים המפרסמים באתר), לרבות הודעות טקסט, צ'ט קטעי וידאו, תמונות וכיוצא בזה, בין אם תוכן זה פורסם באופן פומבי ובין אם באופן פרטי בין משתמשים אחרים באתר.
  4. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
  5. המשתמש מסכים לכך שהמפעילה רשאית, אך לא מחויבת, לבחון כל תוכן שפורסם על ידי המשתמש כחלק מהשירות. כפועל יוצא מכך, המפעילה רשאית להסיר כל תוכן, חלקי או מלא, שאינו רלוונטי לשירות ו/או אינו נכון ומדויק, וכן כל תוכן העלול לפגוע במוניטין או בשירות של המפעילה.
  6. המשתמש מסכים ומתחייב שלא לסרוק את האתר לכתובת דואר אלקטרוני ו/או בכל שימוש אחר אשר עשוי לשמש אותו לעניינים מסחריים או אחרים, לרבות באמצעים אוטומטיים ו/או ידניים למעט מנועי חיפוש. כל הפרה של התחייבות זו הינה הפרה מהותית של הסכם זה ועשויה לגרור לחסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.
 9. התקשרות עם צדדים שלישיים

  1. עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד השלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכצינור בלבד, לצורך העברת מידע בין משתמשים המבקשים לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר לבין מעסיקים.
  2. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.
  3. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן"הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
 10. תנאי שימוש – השמה

  בנוסף לאמור בתנאי השימוש לעיל, ומבלי לגרוע מהם, לגבי מעסיקים העושים שימוש באתר ובשירותי המפעילה יחולו גם תנאי השימוש הבאים:
  1. המעסיק מצהיר כי האחריות לאמיתות ונכונות הפרטים אותם בחר לפרסם עם יצירת החשבון, הינו מדויק ואמתי וכי יעדכן מיד עם היוודע לו אודות מידע שהפך להיות לא שלם, לא מדויק או מטעה מוטלת עליו בלבד. המעסיק מתחייב כי הצעות העבודה ו/או המשרות אותן הוא בוחר לפרסם באתר הינן משרות אמתיות ונכונות וכי אין מדובר במשרות פיקטיביות. על מעסיק כאמור לעדכן את המפעילה והיא תסיר מהאתר כל משרה שהפכה ללא רלוונטית, מכל סיבה שהיא, בין אם המשרה אוישה ובין אם לאו.
  2. בכל מודעה תפורסם משרה אחת לתפקיד אחד בלבד. מובהר, כי חל איסור מוחלט לפרסם מספר מודעות עבור משרה ספציפית, וכן לעשות שימוש באתר ובשירותיו, לרבות בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות שבו, לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של המפרסם ו/או צדדים שלישיים, למעט פרסום המודעה עצמה.
  3. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה מעסיק באתר המפעילה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אם וככל שהמעסיק האמור לא עמד בתנאי התשלום של שירותים אשר נרכשו על ידו ו/או קיים לו חוב כספי כלפי המפעילה אשר טרם הוסדר במלואו. שיקול הדעת המוחלט בעניין זה יהיה מסור למפעילה ולה בלבד.
  4. מובהר כי השירות אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של המעסיק ואינו מהווה ייעוץ מקצועי. מעסיק המתקשר עם צד ג' כלשהו, לרבות משתמש בשירות, בהסתמך על מידע שהועבר לו על ידי משתמש כאמור, צד ג' כלשהו ו/או המפעילה, יישא באחריות הבלעדית לתוצאות פעולותיו. בנוסף, למפעילה אין ערבות להתאמה בין משתמשי קצה המחפשים עבודה למעסיקים המפרסמים באתר.
  5. תשומת לב המעסיק מופנית להוראות סעיף 8 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988, האוסר פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה, או דרושים, שיש בה משום הפליה על פי הוראות חוק זה. מעסיק המפרסם בניגוד להוראות חוק זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית ויישא בכל התוצאות.
  6. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים הצעות עבודה ו/או מודעות באתר לרבות תחת פרופיל המעסיק מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.
 11. תקופה וסיום

  1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד שכל המינויים שניתנו בהתאם להסכם זה, יפקעו או יובאו לסיומם.
  2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה ולבטל את מנוי המשתמש במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות למשתמש הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
  3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת. כמו כן, המפעילה רשאית להטיל על משתמש הגבלות אישיות או להתנות תנאים ספציפיים על שימוש המשתמש באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להודעה אישית 14 יום מראש ותוך מתן הזדמנות לסיום ההסכם.
  4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אותם היא מספקת או חלק מהם באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת שירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
  5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
 12. כללי

  1. תנאי שימוש אלה, לרבות נספחיהם, מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
  2. מנוי המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  3. המפעילה רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא יהיה כפל מבצעים והנחות.
  4. ידוע למשתמש העושה שימוש בשירות, כי הוא יכול לאשר הצטרפות לרשימת התפוצה של האתר. תחת אישור זה המשתמש מאשר למפעילה לשלוח לו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל, בכפוף לזכותך להודיע על רצונך להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתך מהשירות.
  5. שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת המייל [email protected] .
  6. הצדדים נכנסים להסכם זה כקבלנים עצמאיים ולא יחולו יחסי עובד-מעביד; כל צד ישא בהוצאותיו במלואו. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.